Home
   
Zranil som sa pri dopravnej nehode a utrpel natiahnutie (svalov) krčnej chrbtice. Chcem si uplatniť nárok na odškodnenie a preto ma zaujíma, aký je rozdiel medzi uplatňovaním nároku na odškodnenie cestou vašej spoločnosti MCGA premium, s. r. o., a cestou advokátskej kancelárie? Prosím uveďte vaše výhody, aby som sa mohol správne rozhodnúť. Vopred vám ďakujem.

Podstatnou výhodou uplatňovania nároku na odškodnenie cestou spoločnosti MCGA premium,s. r. o.,je, že až po samo vyplatenie odškodnenia vám nevznikajú žiadne trovy, kým u advokátov je vo väčšine prípadov treba už pri prvej návšteve uhradiť preddavok (cca 400 eur). Ďalšia výhoda uplatňovania nároku na odškodnenie cez našu spoločnosť spočíva v tom, že v prípade neúspechu (nevyplateného odškodnenia) vám nebudeme účtovať žiadne náklady. Naša celková odmena činí 10 % plus náklady z vymáhanej sumy odškodnenia. U advokátov sa odmeny pohybujú na úrovni od 15 % do 25 % plus náklady, ktoré by ste mali vždy platiť.


Vlani som sa zranil v práci, a to tak, že z pracovného stroja som potiahol pracovnú dosku, na ktorú sa pomocou vákua zachytila ešte jedna doska, ktorá vážila 25 kg a spadla mi na nohu. Z tohto dôvodu som sa liečil cca 1 mesiac, zranil som si palec na pravej nohe, na ktorom som mal krvavé podliatiny, palec bol opuchnutý a boľavý. Zaujíma ma, či mám nárok na akékoľvek odškodnenie, v akej výške a aké sú následky pre zamestnávateľa a pre mňa ako zamestnanca, ak žiadam odškodnenie?

So zreteľom na skutočnosti uvedené rozhodne máte nárok na odškodnenie z titulu všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa, prípadne zo zodpovednosti zamestnávateľa vyplývajúcej mu zo Zákonníka práce. V prípade, že zamestnávateľ má svoju zodpovednosť poistenú v poisťovni, spôsobenú škodu by namiesto zamestnávateľa mala nahradiť poisťovňa. Na základe toho, že poisťovňa je povinná uhradiť vzniknutú nemajetkovú škodu, zamestnávateľ nesmie so zamestnancom zaobchádzať ináč ako pred úrazom. Výška odškodnenia za takto spôsobené poškodenia sa pohybuje od 100 eur do 3000 eur!


V zime som spadla na zľadovatenom a poškodenom chodníku pre chodcov, ktorého majiteľom je obec. Zranila som si hlavu (otras mozgu), zlomila koleno a zápästie. Zaujíma ma, či môžem dostať odškodnenie, kto je zodpovedný a aká je výška odškodnenia v takýchto prípadoch?

So zreteľom na skutočnosti uvedené máte nárok na odškodnenie z titulu všeobecnej zodpovednosti vlastníka chodníka. V prípade spravovania týchto plôch správcom vám odškodnenie vyplatí poisťovňa, s ktorou má tento správca alebo vlastník uzatvorené náležité poistenie. Ak tieto plochy spravuje obec, za taký prípad je zodpovedná obec, resp. odškodnenie poskytne poisťovňa, s ktorou má obec uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti.
Sumy odškodnenia za takýto druh poškodenia sa pohybujú od 500 eur nahor, čo však závisí od dĺžky liečenia, od vášho povolania, od aktívnosti, od duševných bolestí, od invalidity – telesných následkov a pod. 


Vlani som sa poškodil pri volejbale, keď som vyskočil a 'blokoval', následkom čoho som spadol a zlomil si členok. Zaujíma ma, či sa zaoberáte aj úrazovými poisteniami, aký je postup a čo všetko potrebujem na vybavenie odškodnenia cez vašu spoločnosť?

Ako špecializovaná spoločnosť sa zaoberáme aj zastupovaním a sprostredkovaním pri vyplácaní poistného plnenia z titulu poistenia.

V prvom rade potrebujete kompletnú lekársku dokumentáciu, poistku, nemocenské lístky a formulár o nahlásení úrazu. Túto dokumentáciu predložíte v našej pobočke. Na bezplatnom pohovore podpíšete náležité splnomocnenia a zmluvu. Na základe týchto dokladov vás zastupujeme pred poisťovňou. Po prijatí kompletnej dokumentácie v poisťovni podáme žiadosť o vyplatenie odškodného z titulu úrazového poistenia (denné odškodné a prípadná invalidita). S poisťovňou, ktorá nám potom predloží ponuku, rokujeme až do okamihu, kým nie je zaručené primerané a spravodlivé odškodnenie.  


Pred mesiacom som bol účastníkom dopravnej nehody. Bol som pod vplyvom alkoholu, ale dopravnú nehodu som nespôsobil ja, ale vodička mi nedala prednosť a narazila do mňa. Zaujíma ma, či mám nárok na akékoľvek odškodnenie a kde môžem o tom získať podrobnejšie informácie?

Máte nárok na odškodnenie od osoby, ktorá zavinila dopravnú nehodu, resp. od poisťovne, v ktorej má táto osoba uzavreté povinné zmluvné poistenie, ale s najväčšou pravdepodobnosťou vám poisťovňa stanoví spoluvinu vo výške 10 % – 30 %, najmä v prípade, ak z policajnej zápisnice vyplýva príčinná súvislosť medzi vašou jazdou pod vplyvom alkoholu a samotným priebehom dopravnej nehody.


Zamestnaný som v jednom výrobnom podniku, kde sa každodenne stáva väčší počet menších pracovných úrazov a niekedy sme svedkami aj väčšieho pracovného úrazu. Vo väčšine prípadov ako zamestnanci nie sme osobitne úrazovo poistení, ale zamestnávateľ má uzatvorené poistenie zodpovednosti. Zaujíma ma, či máme ako zamestnanci aj v prípade menších pracovných úrazov nárok na akékoľvek odškodnenie, kto je povinný vyplatiť ho a čo znamená zrážková franšíza, ktorá v našom prípade činí 500 eur?

Podľa všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody zamestnávateľ zamestnancovi zodpovedá za škodu, ktorú zamestnanec utrpí pri práci, resp. v súvislosti s prácou. V prípadoch, keď ide o takú činnosť alebo prácu, ktorá je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku zranení pri práci, resp. ide o tzv. nebezpečnú vec (rôzne stroje s vlastným pohonom...), zamestnávateľ zamestnancovi zodpovedá podľa princípu kauzality, respektíve bez ohľadu na vinu. V týchto prípadoch sa predpokladá, že príčina vzniku škody vyplýva z tejto činnosti, resp. z tejto nebezpečnej veci. Ak nejde o osobitne nebezpečnú vec alebo o nebezpečnú prácu, zamestnávateľ zodpovedá za škodu podľa princípu zavinenia s opačným dôkazným bremenom. To znamená, že ak sa zamestnávateľ chce odbremeniť od zodpovednosti, musí dokázať, že urobil všetko preto, aby k úrazu nedošlo, resp. že za škodu zodpovedá niekto iný.

Odporúčame, aby ste nás navštívili v našej právnickej kancelárii a so sebou doniesli dokumentáciu o úraze – úraz na pracovnom mieste – alebo aby ste nám zavolali na naše telefónne číslo.


Počas obeda v reštaurácii sa zlomilo operadlo stoličky, na ktorej som sedela. Následkom toho som spadla dozadu a zranila si chrbát a hlavu. Mám nárok na odškodnenie?

Poškodená stolička, ktorá sa pri normálnom použití počas jedla v reštaurácii zlomila tak, že ste sa pri tom zranili, nepochybne predstavuje neprípustnú (neprijateľnú) situáciu, v dôsledku čoho je majiteľ reštaurácie zodpovedný za celkovú škodu, ktorá vám týmto vznikla. Máte nárok jednak na odškodnenie nemajetkovej ujmy (telesné bolesti, strach, znetvorenie, trvalé následky), ako aj nárok na odškodnenie majetkovej ujmy (poškodené oblečenie, zlomené okuliare, strata na zárobku pre pracovnú neschopnosť, náklady v súvislosti s prevozmi na vyšetrenia atď.). Keďže odškodnenia sa individualizujú so zreteľom na druh poškodenia a trvanie liečenia a so zreteľom na to, v čom vás následky úrazu obmedzujú v každodennom živote, ako aj so zreteľom na váš vek, povolanie, koníčky atď., sumu odškodného nie je možné uviesť bez nahliadnutia do kompletnej dokumentácie a bez pohovoru s vami, preto vás pozývame k nám. Zavolajte nám.


Ako dlho v priemere trvá postup poskytnutia odškodného (náhrady škody) v menej zložitých prípadoch?

Priemerný čas od podania kompletnej žiadosti až po poukázanie peňažného odškodnenia je 4 až 8 týždňov. Doba vybavenia škodového prípadu závisí jednak od zložitosti prípadu, ako aj od poisťovne a jej regionálnej, resp. obchodnej jednotky, ktorá žiadosť vybavuje.